8 Qualities of Remarkable Employees

8 phẩm chất của một nhân viên xuất sắc/ưu tú

Forget good to great. Here’s what makes a great employee remarkable.

Hãy quên đi từ tốt đến vĩ đại. Sau đây là những thứ làm nên một nhân viên ưu tú/xuất sắc tuyệt vời.

8 qualities of remarkable employees

Great employees are reliable, dependable, proactive, diligent, great leaders and great followers… they possess a wide range of easily-defined—but hard to find—qualities.

A few hit the next level. Some employees are remarkable, possessing qualities that may not appear on performance appraisals but nonetheless make a major impact on performance.

Những nhân viên ưu tú/tuyệt vời là những người đáng tin cậy, có thể tin tưởng được, tiên phong thực hiện, chăm chỉ, là những người lãnh đạo tuyệt vời đồng thời là những người phục tùng tuyệt vời… họ mang trong mình hàng loạt những phẩm chất rất dễ định nghĩa – nhưng rất khó có thể tìm được.

Here are eight qualities of remarkable employees:

Dưới đây là 8 phẩm chất của một nhân viên ưu tú/xuất sắc:

1. They ignore job descriptions. Họ là những người quên đi giới hạn công việc của vị trí họ đang đứng/quên đi bản mô tả công việc.

The smaller the company, the more important it is that employees can think on their feet, adapt quickly to shifting priorities, and do whatever it takes, regardless of role or position, to get things done.

Công ty với quy mô càng nhỏ, nhân viên càng cần phải suy nghĩ bằng cái đầu của mình, đứng trên đôi chân của mình, thích ứng nhanh chóng với những ưu tiên đang được nâng lên, và làm bất cứ việc gì có thể, bất chấp vai trò và vị trí mình đang nắm giữ là gì, để mọi việc được thực hiện một cách trôi chảy.

When a key customer’s project is in jeopardy, remarkable employees know without being told there’s a problem and jump in without being asked—even if it’s not their job.

Khi một dự án của khách hàng quan trọng của mình đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, người nhân viên xuất sắc là người tự biết rằng vấn đề họ đang gặp phải là gì và nhảy vào giải quyết ngay không cần phải chờ đợi tới lúc được gọi tới – thậm chí cả khi đó không phải là việc của họ.

2. They’re eccentric…Họ là người khác biệt…

The best employees are often a little different: quirky, sometimes irreverent, even delighted to be unusual. They seem slightly odd, but in a really good way. Unusual personalities shake things up, make work more fun, and transform a plain-vanilla group into a team with flair and flavor.

Người nhân viên tốt nhất thường hơi khác người một chút: giỏi ngụy biện, đôi khi bất kính, thậm chí còn thích trở nên khác thường. Họ có chút gì đó kỳ cục, nhưng lại kỳ cục theo hướng tích cực. Những tích cách khác thường của họ dường như khuấy động mọi thứ lên, làm cho công việc thú vị hơn, và khiến cho một nhóm với vị vanilla đơn thuần biến thành một đội với sự tinh và vị hương.

People who aren’t afraid to be different naturally stretch boundaries and challenge the status quo, and they often come up with the best ideas.

Những người không sợ khác thường một cách tự nhiên thường sẽ kéo giới hạn ra, và thách thức hiện trạng, và họ thường đưa ra những ý tưởng tuyệt vời nhất.

3. But they know when to dial it back 3. Nhưng họ biết khi nào cần phải quay trở về/trở về trạng thái bình thường.

An unusual personality is a lot of fun… until it isn’t. When a major challenge pops up or a situation gets stressful, the best employees stop expressing their individuality and fit seamlessly into the team.

Một tính cách khác thường đúng là rất thú vị…cho đến tới khi nó không thể thú vị được nữa. Khi một thách thức lớn nổi lên hoặc một hoàn cảnh khiến bạn rơi vào trạng thái căng thẳng, người nhân viên giỏi nhất là người dừng việc thể hiện cái tôi cá nhân của mình và hòa hợp một mạch với cả đội.

Remarkable employees know when to play and when to be serious; when to be irreverent and when to conform; and when to challenge and when to back off. It’s a tough balance to strike, but a rare few can walk that fine line with ease.

Nhân viên giỏi nhất biết được khi nào nên chơi và khi nào nên nghiêm túc; khi nào thì nên ngụy biện và khi nào nên tuân theo; và khi nào nên thách thức và khi nào nên lùi lại.

4. They publicly praise…Họ thường khen ngợi người khác một cách công khai

Praise from a boss feels good. Praise from a peer feels awesome, especially when you look up to that person.

Lời khen ngợi từ sếp là rất tốt. Lời khen ngợi từ đồng nghiệp cũng rất tuyệt vời, đặc biệt là khi bạn tôn trọng người đó.

Remarkable employees recognize the contributions of others, especially in group settings where the impact of their words is even greater.

Một nhân viên ưu tú thường công nhận sự đóng góp của người khác, đặc biệt là trong việc sắp xếp các nhóm, mà trong các nhóm đó ảnh hưởng lời nói của họ thậm chí còn lớn hơn.

5. And they privately complain. Và họ phàn nàn/chê bai một cách riêng tư

We all want employees to bring issues forward, but some problems are better handled in private. Great employees often get more latitude to bring up controversial subjects in a group setting because their performance allows greater freedom.

Tất cả chúng ta đều muốn nhân viên đưa ra vấn đề trước mắt, nhưng một vài vấn đề sẽ được giải quyết tốt hơn bằng cách đưa ra vấn đề một cách cá nhân/riêng tư. Những người nhân viên ưu tú thường có nhiều khả năng hơn trong việc đưa ra những chủ đề gây tranh cãi trong việc sắp xếp một nhóm bởi vì hoạt động của họ cho phép sự tự do lớn hơn thế (???).

Remarkable employees come to you before or after a meeting to discuss a sensitive issue, knowing that bringing it up in a group setting could set off a firestorm.

Những người nhân viên ưu tú thường đến bên bạn trước hoặc sau một buổi họp để thảo luận về 1 vấn đề nhạy cảm, bởi họ biết rằng nếu đưa nó ra thảo luận trong cả nhóm thì có thể tạo nên một cơn bão tranh cãi.

6. They speak when others won’t. Họ chỉ nói khi người khác không nói.

Some employees are hesitant to speak up in meetings. Some are even hesitant to speak up privately.

Một vài người nhân viên rất ngại ngần liên tiếng trong các buổi họp. Một vài người thậm chí còn ngại ngần lên tiếng nói một cách riêng tư.

An employee once asked me a question about potential layoffs. After the meeting I said to him, “Why did you ask about that? You already know what’s going on.” He said, “I do, but a lot of other people don’t, and they’re afraid to ask. I thought it would help if they heard the answer from you.”

Một nhân viên từng hỏi tôi một câu hỏi về việc nghỉ việc. Sau cuộc họp tôi nói với anh ấy, “Tại sao anh lại hỏi tôi câu đó? Anh biết thừa là điều gì đang xảy ra còn gì”. Anh ta nói, “Tôi biết, nhưng nhiều người khác ko biết, và họ sợ phải hỏi. Tôi đã nghĩ sẽ tốt hơn nếu nếu họ nghe được câu trả lời từ anh.”

Remarkable employees have an innate feel for the issues and concerns of those around them, and step up to ask questions or raise important issues when others hesitate.

Người nhân viên ưu có một sự nhạy cảm bẩm sinh về các vấn đề và các mối lo lắng xung quanh họ, và thường bước lên đặt câu hỏi hoặc đưa ra các vấn đề quan trọng khi người khác còn ngần ngại hay do dự.

7. They like to prove others wrong. Họ muốn chứng tỏ rằng người khác sai./Hay chính là họ luôn đúng???

Self-motivation often springs from a desire to show that doubters are wrong. The kid without a college degree or the woman who was told she didn’t have leadership potential often possess a burning desire to prove other people wrong.

Sự năng động thường xuất phát từ khát khao chứng tỏ rằng những người đang nghi ngờ đã sai. Một đứa trẻ không có bằng cử nhân hoặc một người phụ nữ bị cho là không có khả năng lãnh đạo thường mang trong mình một khát vọng cháy bỏng chứng tỏ cho người khác biết rằng họ đã sai.

Education, intelligence, talent, and skill are important, but drive is critical. Remarkable employees are driven by something deeper and more personal than just the desire to do a good job.

Giáo dục, sự thông minh, tài năng và kỹ năng là vô cùng quan trọng, nhưng động lực là thứ quyết định. Người nhân viên ưu tú thường có động lực từ những thứ sâu sắc hơn và cá nhân hơn một khát khao làm tốt công việc.

8. They’re always fiddling.

Some people are rarely satisfied (I mean that in a good way) and are constantly tinkering with something: Reworking a timeline, adjusting a process, tweaking a workflow.

Một vài người hiếm khi cảm thấy hài lòng (ý tôi là theo hướng tích cực) và liên tục sửa lại các thứ như: làm lại khung thời gian, chỉnh sửa quy trình, vặn lại dòng chảy công việc.

Great employees follow processes. Remarkable employees find ways to make those processes even better, not only because they are expected to… but because they just can’t help it.

Nhân viên ưu tú là người đi theo quy trình. Họ tìm mọi cách để làm cho quy trình đó trở nên tốt hơn, không chỉ vì họ mong đợi nhưng vậy mà vì họ không thể chịu đựng được nó như thế.

Advertisements